SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY A NIE SŁABOŚCI

Drodzy Rodzice

W codziennym życiu spotykają nas rózne trudne sytuacje. Dotyczą one dzieci , nas samych , naszych partnerów , relacji w rodzinie.

Niestety , nie zawsze możemy samodzielnie poradzić sobie z problemem. W wielu sytuacjach potrzebna jest specjalistyczna pomoc i wsparcie. Wsparcie ze strony innych ludzi czy instytucji jest czasem konieczne i warto to robić nawet jeśli jest to dla nas trudne.

W życiu spotykamy się z wieloma sytuacjami, w których umiejętność proszenia o pomoc (tak ,jest to umiejętność, nie „wrodzony talent”) jest niezwykle cenna i pomaga nam radzić sobie ze stresem, wyzwaniami, smutkiem.

Brak umiejętności proszenia o pomoc sprawia, że podejmujemy wyzwania ponad swoje siły, nawyrężając swoje zdrowie , komfort życia , spokój. Jak często zdarzyło się nam zmagać z trudnym zadaniem, ale nie zwróciliśmy się do nikogo z prośbą, by nas wsparł?

Warto mieć w sobie przeko0nanie , że

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI:

Psycholog , pedagog , wychowawca , pielęgniarka szkolna , dyrekcja .

Wsparcie i pomoc dla uczniów i ich rodziców dla nas priorytetem. Nasza współpraca z rodzicami opiera się na zaufaniu, poszanowaniu i zrozumieniu potrzeb dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz jego rodziny.

INSTYTUCJE POZASZKOLNE :

1, PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA

Każda z gdyńskich poradni udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Wszystkie ściśle współpracują ze szkołami w rejonie swojego działania :

Naszą szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 . Adres poradni : Gdynia – Karwiny , ul. Leopolda Staffa 10 Tel. 58 622-09-42 , 693 827 509 e-mail: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.

——————————————————————————————————–——-

2. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Oferta : Leczenie chorób psychicznych, zaburzeń zachowania oraz ADHD, a także terapii nerwic, kryzysów rodzinnych i kryzysów dojrzewania. Oferta obejmuje również konsultacje i porady z zakresu seksuologii.

Świadczenia psychiatryczne realizowane są na podstawie umowy z w czterech komórkach organizacyjnych:

– poradnia dla dorosłych,

– poradnia dla dzieci młodzieży, obecnie jedyna działająca w Gdyni posiadająca umowę z NFZ,

– poradnia seksuologiczna i patologii współżycia,

– oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych,

Pacjenci ubezpieczeni przyjmowani są bezpłatnie, lekarz psychiatra przyjmuje bez skierowania, natomiast na oddział dzienny psychiatryczny jest wymagane skierowanie od lekarza mającego umowę z NFZ.

Adres :81-384 Gdynia ul. Traugutta 9 Telefon : 58 621 61 43 lub 58 620 81 70

—————————————————————————————————————

3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dla kogo pomoc : Dla mieszkańców miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji np. :.niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, , trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, Podstawą uzyskania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Osoby potrzebujące wsparcia powinny zgłasić się do Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej ( obowiązuje rejonizacja ).

Formy pomocy : Świadczenia niepieniężne: praca socjalna ,poradnictwo specjalistyczne. Świadczenia pieniężne: zasiłki stałe ,zasiłki okresowe.

Adres : Grabowo 2, 81-265 Gdynia Telefon :58 782 01 24 e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl

——————————————————————————————————–——-

4. SĄD RODZINNY -WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Pomoc w zakresie : prawa rodzinnego i opiekuńczego , demoralizacji i czynów karalnych nieletnich ( postepowanie w sprawach nieletnich), leczenia osób uzależnionych od alkoholu , oraz od środków odurzających i psychotropowych. Adres :III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Jana z Kolna 55
81-354 Gdynia
tel. 58 76 56 147
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

——————————————————————————————————–——-

5. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Zakres usług: Pomoc psychologiczna , pomoc prawna , psychoterapia ,grupy wsparcia , konsultacje dla małżeństw i rodzin.

Problemy w jakich udzielana jest pomoc: Konflikty rodzinne Samobójstwa Przemoc domowa Agresja Przemoc seksualna Bezrobocie Wypadki, katastrofy

Czynny: całodobowo, przez wszystkie dni w roku. Tryb przyjmowania klientów: bez skierowań, nieodpłatnie, mile widziany /choć nie konieczny/ wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Adres: Biskupa Dominika 25 , 81-402 Gdynia Telefon: 58 622 22 22 E-mail: interwencja @zps.net.pl

—————————————————————————————————————

6.SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Zakres usług : Wszelka pomoc osobom doświadczajacym przemocy ( dzieci ,dorośli ) , ale również praca ze sprawcami zachowań przemocowych. Adres : 81-402 Gdynia, Biskupa Dominika 25 Telefon : 58 354 68 64

—————————————————————————————————————

7..PEŁNOMOCNIK D.S. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Oferta : Prowadzenie spraw, dotyczących problemów pełnej integracji osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej na teenie Gminy Miasta Gdyni,

Adres :81-382 Gdynia , ul. Aleja Marszałka Piłsudzkiego 52/54 Telefon : 58 668 87 90

—————————————————————————————————————

8..ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM. K. LISIECKIEGO „DZIADKA”

Oferta : Misją Zespołu Placówek Specjalistycznych jest pomoc dzieciom i rodzinom w realizacji podstawowych funkcji rodziny, poprzez działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, diagnostycznym, terapeutycznym, edukacyjnym, a także przeciwdziałanie przemocy oraz wspieranie rodzin zagrożonych dysfunkcjami i będącymi w trudnej sytuacji – nierzadko kryzysowej.

Adres :: ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia tel: 58 6222222 e-mail : interwencja@zps.net.pl

—————————————————————————————————————

9. FUNDACJA ADAPA NA RECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

OFERTA : Głównym statutowym celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin : diagnoza , terapia , szkolenia , konsultacje specjalistyczne , kluby zainteresowań , trening umiejętności społecznych Adres : 81-428 Gdynia, gen. Józefa Hallera 31A Telefon : 58 622-93-56, 516-169-639 e-mail : www.adapa.pl

 

Mariola Miszewska psycholog szkolny