Zajęcia logopedyczne

Rewalidacja indywidualna w naszej placówce obejmuje zajęcia logopedyczne, które prowadzone są przez specjalistów – oligofrenologopedów.

Każdy nowy uczeń ma przeprowadzaną diagnozę logopedyczną przy pomocy odpowiednio dopasowanych testów logopedycznych. Jest objęty wnikliwą obserwacją.

Przy kwalifikacji dzieci na zajęcia analizuje się dokumentację ucznia, zasięga się opinii nauczycieli i przeprowadza się wywiad z rodzicami.

Opieką logopedyczną są objęci uczniowie całej placówki , począwszy od wczesnego wspomagania do szkoły przysposabiającej do pracy.

Usprawnianie edukacji i rehabilitacji dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne realizuje się poprzez różnorodne metody i formy aktywizujące.

 Terapia logopedyczna jest prowadzona wg „ Innowacyjnego programu – Korekta wad wymowy”, który został wpisany do rejestru programów szkolnych ZS Nr 17 w Gdyni pod nr 32/00/1. Opracowany został przez Panią Iwonę Matuszak w oparciu o dotychczasowe opracowania programowe dla szkół specjalnych.

Program zawiera cele edukacyjne, treści programowe, zasady i metody dydaktyczne stosowane w pracy logopedycznej. Umieszczono w nim procedury osiągania celów oraz przewidywane osiągnięcia uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną.

Głównym założeniem programu jest usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji dziecka w sposób wszechstronny i globalny.

Cel logopedyczny ma zostać osiągnięty poprzez taki dobór metod stymulujących i korygujących, aby optymalnie zapewnić dziecku rozwój i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i słuchowego.

Metody pracy:

  1. Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona.
  2. Glottodydaktyka.
  3. Muzykoterapia.
  4. Elementy dramy.
  5. Pedagogika zabawy.

 W logoterapii stosuje się także technologię komputerową oraz techniki plastyczne.

Wykorzystuje się „ Bajki logopedyczne” napisane przez Panią Iwonę Matuszak.

Istotnym elementem zajęć logopedycznych jest współpraca z rodzicami, którzy biorą udział w spotkaniach „Szkoły dla rodziców” lub konsultują się indywidualnie.

 Opracowała

Iwona Matuszak

neurologopeda