„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.” 

-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka /

Naszą wizją jest człowiek ery nauki i techniki to znaczy człowiek zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji przynajmniej w obszarze własnego życia. Człowiek, który będzie umiał przewidywać zdarzenia i procesy ważne dla niego i najbliższego otoczenia, czyli posiądzie elementarne umiejętności planowania i programowania swoich i cudzych działań.
Nasza placówka zamierza pomóc uczniom rozwinąć do granic ich indywidualnych możliwości swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym.
Placówka nasza zapewnia spójność oddziaływań wychowawczo-rehabilitacyjnych realizowaną w silnej współpracy z rodziną, instytucjami wspierającymi i środowiskiem lokalnym zmierzającą do jak największej samodzielności w otwartej społeczności.
Nasza szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoł ponadgimnazjalnej dzieciom i młodzieży ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Stanowi centrum rewalidacyjne, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne przystosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.
Absolwent naszej szkoły potrafi zatroszczyć się o swoje podstawowe potrzeby , umie funkcjonować w środowisku i jest przygotowany do kontynuowania nauki zgodnie z indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi. Kieruje się prawdą, odpowiedzialnością, uczciwością, poczuciem sprawiedliwości i poszanowaniem innego człowieka.