„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.” 

-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka /

Naszą wizją jest człowiek ery nauki i techniki, to znaczy człowiek zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji, przynajmniej w obszarze własnego życia. Człowiek, który będzie umiał przewidywać zdarzenia i procesy ważne dla niego i najbliższego otoczenia. Jednostka która posiądzie elementarne umiejętności planowania i programowania swoich działań.

Nasza placówka zamierza pomóc uczniom rozwinąć się do granic ich indywidualnych możliwości. Ukształtować umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym.

Placówka nasza zapewnia spójność oddziaływań wychowawczo-rehabilitacyjnych, realizowaną w silnej współpracy z rodziną, instytucjami wspierającymi i środowiskiem lokalnym. Zmierzamy do jak największej samodzielności wychowanków w otwartej społeczności.

Nasza szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego na poziomie wczesnego wspomagani, przedszkola, szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej dzieciom i młodzieży ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Stanowimy centrum rewalidacyjne, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne przystosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Absolwent naszej szkoły potrafi zatroszczyć się o swoje podstawowe potrzeby, umie funkcjonować w środowisku i jest przygotowany do kontynuowania nauki zgodnie z indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi. Kieruje się prawdą, odpowiedzialnością, uczciwością, poczuciem sprawiedliwości i poszanowaniem innego człowieka.