INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

//INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH2018-11-07T18:04:56+00:00

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
ul. Witomińska 25/27, 81-311 w Gdyni;
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Hanna Baczewska;
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: h.baczewska@zss17.org;
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tylko i wyłącznie:
• kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to pisemną zgodę,
• w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków szkoły, w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.
5. Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu:
• realizowania obowiązku edukacyjnego,
• promowania działalności szkoły oraz sukcesów i osiągnięć dziecka,
( przetwarzanie i publikowanie wizerunku dziecka – zdjęcia/filmy w kronice szkolnej, gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły),
• umożliwienia udziału dziecka w konkursach, olimpiadach, zawodach oraz spełnieniu wymagań stawianych przez organizatorów zewnętrznych.
6. Dane osobowe dziecka będą przekazywane instytucjom zewnętrznym (np.: pogotowie ratunkowe, szpital, policja, straż pożarna itp.) tylko i wyłącznie w celu udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia/życia dziecka;
7. Dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną wynikającą z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319);
9 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje:
• prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
• prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
• prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka,
na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
• prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnie wybranym momencie.