Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.

Radę Rodziców stanowią rady klasowe.

Rada Rodziców jest jednym z organów szkoły, której celem jest:

 1. Współpraca rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.
 2. Prezentowanie opinii rodzicom wobec rady pedagogicznej, dyrekcji szkoły i organu nadzorującego pracę szkoły we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 3. Wspieranie działalności statutowej szkoły, a w szczególności jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Rada Rodziców :

 • Bierze współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych:
  • Zapoznaje ogół rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji nauczania w Zespole Szkół Specjalnych.
  • Pomaga dyrekcji i radzie pedagogicznej w opracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia ( nowe ławki, kserokopiarkę, wykładziny)
  • Pomaga nauczycielom w realizacji programu profilaktycznego szkoły i programu „Wychowanie komunikacyjne”( pomoc w wycieczkach dydaktycznych).
  • Pomaga w dokonywaniu oceny sytuacji wychowawczych w środowisku pozaszkolnym- opiece nad uczniami ze specyficznymi problemami i opóźnieniami w uczeniu się i zachowaniu oraz nad uczniami z rodzin z problemami alkoholowymi.
  • Wspiera nauczycieli w propagowaniu zasad tolerancji i integracji.
  • Stara się pomóc wychowawcom w zapewnieniu pełnej frekwencji uczniów w szkole.
  • Pedagogizuje rodziców- warsztaty dla rodziców, tablica informacyjna dla rodziców (informacje pedagogiczne, nowości wydawnicze, propozycje biblioteki szkolnej)
  • Pomaga przygotować młodzież do wyboru zawodu i dalszej nauki.
  • Pomaga dzieciom, które są w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
  • Inicjuje działalność służącą zwiększaniu środków finansowych szkoły poprzez udział rodziców w organizacji min. parkingu okolicznościowego w okresie Święta Zmarłych, corocznych aukcji charytatywnych „Dar Serca”.
 • Bierze współudział w realizacji zadań kulturalno-oświatowych:
  • Podejmuje działania służące wzbogaceniu ceremoniału i zwyczajów szkoły w oparciu o tradycje środowiska i regionu
  • Pomaga w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych : ślubowania kl. I, święta szkoły , Mikołajek, wigilii klasowej, zabawy karnawałowej, rekolekcji wielkopostnych, Dnia Dziecka, Dnia Matki, festynów , pożegnania klas III gimnazjum i innych).
  • Pomaga nauczycielom w organizowaniu wycieczek dydaktycznych i turystycznych.
  • Pomaga w organizacji cyklicznych spotkań ” Pani Muzyka zaprasza”
  • Wspiera Komisję ds. Wizerunku Szkoły w cyklicznych aukcjach „Dar Serca”
  • Wzbogaca wyposażenie szkoły w książki do biblioteki i pomoce naukowe.
 • Opiniuje i dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela; stażysty, kontraktowanego i mianowanego za okres stażu ( na podst. art.9 c, ust. 6,7 karty Nauczyciela) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego

Kontakt rada.rodzicow@zss17gdynia.onmicrosoft.com