WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  ORAZ PRACOWNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17
16-18 CZERWCA 2020 R.

 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający;
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu;
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej  wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem  sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania  egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się).
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W razie konieczności szkoła zapewni przybory piśmiennicze albo kalkulatory rezerwowe dla zdających po uprzedniej dezynfekcji. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  • wychodzi do toalety;
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 7. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
 8. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 9. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 10. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać, z wyjątkiem egzaminu z języka obcego nowożytnego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.
 11. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.
 12. Zdający nie mogą kontaktować się z innymi zdającymi, mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 14. W sali egzaminacyjnej pomiędzy zdającymi powinien być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. z zachowaniem zalecanych odstępów; zaznaczony na schemacie odstęp (1,5 m) należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.Sala 127