Szanowni Państwo,

Na podstawie rozp. MEiN z dnia 14.12.2021 w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 zarządzam:

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. zdalną naukę dla
uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24, Szkoły Podstawowej
Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych nr 38 oraz Szkoły
Przysposabiającej do Pracy nr 2.

Oddziały Przedszkolne, Punkt Przedszkolny nr 1, Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka oraz Szkoła Przyszpitalna nr 38 ( zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze)  będą pracowały stacjonarnie.

Od 3 stycznia 2022 r. nauka w ZSS nr 17 będzie prowadzona stacjonarnie.

Wydawanie obiadów rozpocznie się od dnia 10 stycznia 2022 r.

Dyrektor szkoły
Jolanta Tomporowska