Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, by zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać COVID-19 (rozp. MEiN z dnia 13 stycznia 2021r.) od dnia 1 lutego br. wprowadzam dla SPS 24 kl. IV- VIII i SPDP nr 2 nauczanie hybrydowe.

W klasach I-III SPS 24 i IV-VIII SPS 24 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim prowadzona będzie nauka stacjonarna.

Dyrektor R. Konkiel

W związku z powrotem uczniów do szkoły pozwolimy sobie przypomnieć Państwu zasady przebywania uczniów oraz innych osób na terenie szkoły.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona została informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
  Każda osoba dorosła wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 2. Przebywanie osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Na terenie szkoły (w wyznaczonych obszarach) mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW UCZNIÓW

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wyznaczonej przez pracowników szkoły.
 4. Rodzice i opiekunowie zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły. Każdy uczeń ma czystą maseczkę oraz co najmniej 2 czyste dodatkowe maseczki na zmianę.
 5. Uczniom przybywającym do szkoły będzie mierzona temperatura przez p. pielęgniarkę.
 6. Uczniowie, którzy nie uczęszczają do świetlicy przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Uczniowie klas: 4A, 5A AU, 56A, 7A, 8A, 8A AU mają obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie całej szkoły również w salach lekcyjnych i świetlicy z wyjątkiem stołówki w czasie spożywania posiłków. Pozostali uczniowie będą proszeni o zakrywanie ust i nosa, na ile będzie to możliwe – ze względu na ich niepełnosprawności.
 8. Uczniowie posiadają własne przybory, książki, zeszyty. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, natychmiast zaprowadza dziecko do izolatorium.
 10. Pielęgniarka, nauczyciel lub inny pracownik zawiadamia rodziców/ opiekunów prawnych i zobowiązuje ich do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły.
 11. W przypadku skierowania przez odpowiednie służby sanitarne na kwarantannę rodziny uczniów (w tym samego ucznia) rodzice/ opiekunowie uczniów są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.