ŚWIETLICE

Świetlice organizowane są dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na:

 • czas pracy rodziców/opiekunów (należy złożyć kartę zapisu)
 • organizację dowozów i odwozów
 • konieczność zapewnienia opieki uczniom którzy np. nie uczestniczą w lekcjach religii czy WF

W szkole działa świetlica szkolna i świetlica przedszkolna dla uczniów z autyzmem.

Założenia organizacyjne:

 1. świetlica szkolna zapewnia opiekę swoim wychowankom w dni pracy szkoły w godz. 7.15 – 16.30
 2. świetlica przedszkolna dla uczniów z autyzmem zapewnia opiekę swoim wychowankom w dni pracy szkoły w godz. 13.00 – 15.00
 3. kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie „Karty zgłoszenia do świetlicy”

Organizacja zajęć:

 1. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca świetlicy
 2. Liczebność grup regulują odrębne przepisy
 3. W świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych oraz różnorodnych grach i zabawach
 4. Wychowawcy świetlicy w swojej pracy współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, rodzicami
 5. Odpowiedzialność wychowawców świetlicy za ucznia rozpoczyna się w momencie jego wejścia do świetlicy
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione przez dzieci cenne przedmioty (telefony, elektroniczne zabawki, urządzenia typu MP3 itp.)
 7. W czasie zagrożenia epidemicznego w świetlicy szkolnej obowiązują procedury na wypadek COVID

Uczniowie  szkoły podstawowej mogą uczestniczyć także w zajęciach świetlicy terapeutycznej.

W bieżącym roku szkolnym są to zajęcia:

 • psychoterapia – mgr Mariola Miszewska
 • hipoterapia – mgr Olga Dydycz
 • hydromasaż z elementami usprawniania ruchowego – mgr Anita Pękala
 • terapia prowadzona elementami terapii sensorycznej – mgr Joanna Staszkiewicz

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY

W naszej szkole funkcjonują 2 świetlice:

 1. świetlica przedszkolna – dla uczniów oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego (pon – pt w godz. 13 – 15)
 2. świetlica szkolna ogólna – dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy (pn – pt 7.15 – 16.15)

Czas pracy świetlicy dostosowany jest do planu zajęć uczniów.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom rodziców pracujących zawodowo, oraz:

 • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku
 • wdrażanie do wartościowego wykorzystania wolnego czasu
 • wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki i zabawy
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności
 • budzenie i rozwijanie poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład i porządek
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z innymi uczniami
 • wyrabianie umiejętności rozwiązywania konfliktów, osiągania kompromisów
 • kształtowanie pozytywnych cech takich jak koleżeństwo, prawdomówność, odpowiedzialność, pomoc innym
 • odrabianie prac domowych i pomoc w lekcjach

Świetlica zapewnia także opiekę uczniom oczekującym na odwóz szkolnym busem.

3. świetlica szkolna o profilu terapeutycznym dla uczniów szkoły podstawowej w bieżącym roku szkolnym proponuje zajęcia

 • hipoterapia
 • hydromasaż i masaż suchy
 • zajęcia prowadzone metodą Tomatisa
 • zajęcia z psychologiem

Udział w zajęciach świetlicy o profilu terapeutycznym odbywa się wg ustalonego planu i za zgodą rodziców.