DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY

W naszej szkole funkcjonują 2 świetlice:

 1. świetlica przedszkolna – dla uczniów oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego (pon – pt w godz. 13 – 15)
 2. świetlica szkolna ogólna – dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy (pn – pt 7.15 – 16.15)

Czas pracy świetlicy dostosowany jest do planu zajęć uczniów.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom rodziców pracujących zawodowo, oraz:

 • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku
 • wdrażanie do wartościowego wykorzystania wolnego czasu
 • wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki i zabawy
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności
 • budzenie i rozwijanie poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład i porządek
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z innymi uczniami
 • wyrabianie umiejętności rozwiązywania konfliktów, osiągania kompromisów
 • kształtowanie pozytywnych cech takich jak koleżeństwo, prawdomówność, odpowiedzialność, pomoc innym
 • odrabianie prac domowych i pomoc w lekcjach

Świetlica zapewnia także opiekę uczniom oczekującym na odwóz szkolnym busem.

3. świetlica szkolna o profilu terapeutycznym dla uczniów szkoły podstawowej w bieżącym roku szkolnym proponuje zajęcia

 • hipoterapia
 • hydromasaż i masaż suchy
 • zajęcia prowadzone metodą Tomatisa
 • zajęcia z psychologiem

Udział w zajęciach świetlicy o profilu terapeutycznym odbywa się wg ustalonego planu i za zgodą rodziców.