Informujemy, że Gmina Miasta Gdyni ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

O wsparcie mogą starać się rodziny, których:

 1. a) dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 2. b) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;
 3. c) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przedłożenie następujących dokumentów:

 1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

LUB

 1. oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.

 

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w PGR, można je dołączyć go do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny). Beneficjent (Gmina Miasta Gdyni) w każdym momencie ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w PGR (w celu weryfikacji oświadczeń).

 

Termin złożenia wniosku: do 2 listopada 2021 do godz. 15.00 (jest to termin dostarczenia papierowej wersji wniosku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni).

 

Miejsce złożenia wniosku:

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (sekretariat)

 1. Śląska 35-37

Budynek A

81-310 Gdynia

 

Osoba do kontaktu w sprawie naboru: Aneta Grygiel-Dorszewska, tel. 58 761 77 26 lub 58 761 77 00

 

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Załączniki:

 1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka;
 2. oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość;
 3. Regulamin_Konkursu_Grantowego