Szkoła dla Rodziców

 Od wielu lat szkoła organizuje dla Rodziców uczniów rodzinne poradnictwo terapeutyczne . Jedną z proponowanych Rodzicom form jest „Szkoła dla Rodziców”.

Idea rodzinnego poradnictwa zrodziła się w 1995 z potrzeb samych Rodziców.

W roku szkolnym 2000/2001 „Szkoła dla Rodziców„ została wpisana w „Program Wychowawczy” ZSS Nr 17 w Gdyni.

 Założyciel i opiekun: Danuta Sowińska

„Szkoła dla Rodziców” oferuje:

 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla Rodziców,
 • poszerza ich wiedzę o problemy związane z rozwojem dzieci oraz wskazuje rozwiązania tych problemów,
 • zapoznaje Rodziców z możliwościami i ograniczeniami rozwojowymi dzieci,
 • wskazuje metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem w rodzinie,
 • wspiera Rodziców w ich rodzicielskiej roli oraz rozwija rodzicielskie kompetencje.

Adresaci: Rodzice uczniów każdego etapu edukacyjnego.

Prowadzący: Danuta Sowińska oraz nauczyciele zespołu rewalidacji indywidualnej.

Formy spotkań z rodzicami:

 1. Spotkania w grupie – informacyjne i warsztatowe.
 2. Spotkania indywidualne Rodzica ze specjalistami.

Miejsce spotkań: ZSS Nr 17 – gabinety specjalistów.

Czas spotkań: cały rok

 Tematy spotkań “Szkoły dla Rodziców” – do wyboru lub propozycje Rodzica.

 Usprawnianie samoobsługi.

 1. Kształtowanie i usprawnianie autoorientacji i orientacji w przestrzeni.
 2. Kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej, ruchowej, wzrokowej czuciowej i ich koordynacja.
 3. Stymulowanie sprawności manualnej.
 4. Terapia ręki.
 5. Praca z dzieckiem leworęcznym.
 6. Usprawnianie spostrzegania, uwagi i pamięci.
 7. Podnoszenie umiejętności językowych, w tym wzbogacanie słownictwa.
 8. Kształtowanie logicznego myślenia.

Cały rok szkolny Rodzice otrzymują propozycje ćwiczeń funkcji percepcyjno-motorycznych – ćwiczenia wzrokowe, słuchowe, graficzne oraz materiał literowy, sylabowy i wyrazowy do czytania dla dziecka w domu.

Cały rok współpracują z terapeutą na terenie domu.

Z A P R A S Z A M Y