KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
 1. Witomińska 25/27, 81-311 w Gdyni;
 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Nodzyńska
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 58 761 77 04 iod.edu@gdynia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tylko i wyłącznie:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to pisemną zgodę,
 • w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków szkoły, w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu:
 • realizowania obowiązku edukacyjnego,
 • promowania działalności szkoły oraz sukcesów i osiągnięć dziecka,

( przetwarzanie i publikowanie wizerunku dziecka – zdjęcia/filmy w kronice szkolnej, gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły),

 • umożliwienia udziału dziecka w konkursach, olimpiadach, zawodach oraz spełnieniu wymagań stawianych przez organizatorów zewnętrznych.
 1. Dane osobowe dziecka będą przekazywane instytucjom zewnętrznym (np.: pogotowie ratunkowe, szpital, policja, straż pożarna itp.) tylko i wyłącznie w celu udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia/życia dziecka;
 2. Dane osobowe mogą być udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną wynikającą z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319);

9    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka,

na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

 • prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO;

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnie wybranym momencie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-

MONITORING WIZYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu na zewnątrz budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, jest dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17, ul. Witomińska 25/27, 81-311 Gdynia.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 58 761 77 04  iod.edu@gdynia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, wjazd na plac postojowy, wejście do przedszkola, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej/koszykowej, plac postojowy, wjazd na boisko, wejście do kuchni, plac apelowy.
 5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 6. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.
 8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.