DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni  ul. Witomińska 25/27 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zss17.org/

Data publikacji strony internetowej:2000-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: : 2022-03-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy lub nie zwierają dialogów
 • część zdjęć z wydarzeń nie posiada opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczna ikona – przycisk sterowania ustawieniami dostępności po prawej/lewej stronie ekranu) a w nim:

 • zmiana kontrastu i schematu kolorów (jasny i ciemny)
 • przełączanie na skalę szarości
 • możliwość powiększenia liter
 • zwiększanie czytelności czcionek
 • podświetlane linków
 • nawigowanie klawiaturą
 • zmienianie kursora

Na stronie internetowej można także używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03.10

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Seweryn lm.seweryn@zss17.edu.gdynia.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl
telefon: 58 620 72 25
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Witomińskiej, prowadzą do niego trzy szerokie stopnie oraz   podjazd dla wózków inwalidzkich .
 2. Do oddziału przedszkolnego prowadzi wejście za parkingiem od strony placu zabaw oraz od ulicy Bydgoskiej, jest tam równy chodnik z poziomu, którego można wejść  bezpośrednio do oddziału przedszkolnego. Wejście zabezpieczone jest domofonem
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe po dwóch stronach budynku, a przed samym wejściem znajduje się  bezpieczny obszar gdzie mogą wjechać samochody przewożące osoby poruszające się na wózkach lub z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, pomieszczenie, w którym zawsze jest obecna osoba znajduje się po prawej stronie holu wejściowego.
 6. Ze względu na charakter placówki   wszystkie ogólnodostępne  hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniająca  swobodne poruszanie się osobom na wózkach. Budynek posiada windę przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich. W stołówce i innych pomieszczeniach zastosowano wejścia pozwalające swobodnie wjechać wózkiem inwalidzkim.
 7. W pomieszczeniach sanitarnych są  zastosowane rozwiązania  dla osób z niepełnosprawnościami (barierki, poręcze odpowiednie  wymiary)
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla .

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl