Oferta 2016-09-23T21:46:12+00:00

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 2 W GDYNI
przy ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 W GDYNI

  

PODSTAWY PRAWNE

Wprowadzenie do Ustawy o systemie oświaty (art. 9 ust.1 pkt. 3h) nowego rodzaju szkoły Przysposabiającej do Pracy w której uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą przygotować się do pracy, jest ogromną zmianą jakościową. Dzięki niej, być może w niedalekiej przyszłości, realizować będzie prawo tej grupy osób do edukacji zawodowej, przysposabiającej do pracy i realnego zaistnienia na rynku pracy. Kiedy to nastąpi zależy w dużym stopniu od nas, nauczycieli pracujących w tego rodzaju szkołach, od naszej kreatywności i umiejętności wchodzenia z naszymi uczniami w tzw. społeczność otwartą i na rynek pracy.

EDUKACJA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

BAZA

Zajęcia w Szkole Przysposabiającej do Pracy organizowane są w:

 • klasopracowniach / przedmioty ogólnokształcące/
 • pracowniach specjalistycznych /przysposobienie do pracy, rewalidacja indywidualna/
 • świetlicy szkolnej i bibliotece.
 • w gabinetach psychologicznych.
 • na sali gimnastycznej.
NAUCZYCIELE

Wysoko wykwalifikowana kadra, z doświadczeniem w pracy z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej i umysłowej.

 RODZICE

Szkoła wypracowała formy współpracy z rodzicami, którzy są partnerami w procesie rewalidacji swoich dzieci i współdziałają w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.

UCZNIOWIE

Liczebność w oddziałach uzależniona jest od indywidualnych, psychofizycznych możliwości uczniów oraz rodzaju ich niepełnosprawności.

METODY PRACY W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

W pracy edukacyjno – wychowawczej nauczyciele wykorzystują Metodę H.C.Gunzburga jako narzędzie diagnozy i rewalidacji społecznej. Metody PAC i PAS są jednym ze źródeł informacji służących opracowaniu diagnozy funkcjonalnej. Ta z kolei pozwala stworzyć Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW OBEJMUJE
 • kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności
 • przysposobienie do pracy mające na celu kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o działalności zawodowej,
 • uczenie wykonywania różnych czynności oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy.
POZA ZAJĘCIAMI EDUKACYJNYMI OFERUJEMY NASZYM UCZNIOM:
 • terapię pedagogiczną
 • terapię psychologiczną
 • logopedię
 • gimnastykę korekcyjną
 • hydromasaż
 • zajęcia stymulacji audio – psycholingwistycznej
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • rytmikę
 • zajęcia kompensacyjno – poznawcze
 • zajęcia na basenie – hydroterapia na terenie Aqua Parku
 • dogoterapię
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Dla zainteresowanych organizujemy zajęcia pozalekcyjne:

 • Koła teatralnego, które uczestniczy w wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych przeglądach teatralnych,
 • Zespołu muzyczno – wokalnego CZAR – DASZ. Zespół uczestniczy w imprezach kulturalno – rekreacyjnych na terenie szkoły, przygotowuje występy i oprawę muzyczną. Bardzo często młodzież prezentuje swoje umiejętności muzyczno – wokalne w całym województwie, np. w Kartuzach, Somoninie, Przodkowie, Wejherowie, Rumi, Damnicy, Sopocie.

TRADYCJE I OBRZĘDOWOŚĆ

1.ŚLUBOWANIE I MIANOWANIE NA UCZNIA:

Rokrocznie uczniowie klas I składają uroczyste ślubowanie i zostają przyjęci w poczet uczniów szkoły. Ślubowaniu towarzyszy uroczysta oprawa, występy pierwszoklasistów oraz poczęstunek.

2.KONKURSY:

 1. Wojewódzki Konkurs dla Młodzieży Szkół Przysposabiających „Ja w domu i społeczeństwie”.
 2. Święto Ziemniaka

Na te imprezy zapraszamy uczniów ze Szkół Przysposabiających do Pracy z naszego województwa. Wspólne spotkania i zabawy integrują nas. Są okazją do nawiązania oraz kontynuowania znajomości i przyjaźni.

Oprócz imprez międzyszkolnych organizujemy w ciągu roku szkolnego

 • Szkolny Festiwal Recytatorski
 • Turniej warcabowy, który za każdym razem wzbudza wiele emocji.

Kultywując tradycje i obrzędy, nasi uczniowie uczestniczą w:

 • zabawie andrzejkowej
 • szkolnej Wigilii Świąt Bożego Narodzenia
 • lekcjach warsztatowych, które dotyczą następujących tematów:
  • świąt
  • rocznicy odzyskania niepodległości
  • pór roku
  • miasta Gdyni

  4.WYCIECZKI BLIŻSZE I DALSZE:

Wycieczki są najlepszą metodą na zintegrowanie zespołu klasowego, uspołeczniają, rozbudzają ciekawość uczniów i ich zainteresowania. Zwiedzamy także zakłady pracy, instytucje i urzędy.

5.ZABAWY

 • Połowinki i Studniówka
  Staramy się rokrocznie, we współpracy z rodzicami, zorganizować połowinki i studniówkę dla uczniów kolejnych roczników
    
 • Międzyszkolny Bal Karnawałowy
  Rokrocznie zapraszamy grupy uczniów Szkół Przysposabiających do Pracy z opiekunami z Wejherowa, Sopotu, Gdyni. Wspólnie bawimy się przy muzyce, uczestnicząc również w konkursach. Nasi uczniowie przygotowują również poczęstunek dla gości, piekąc ciasta i ciasteczka na zajęciach gospodarstwa domowego.