Oferta 2016-09-23T21:46:12+00:00

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 zapewnia realizacje obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z autyzmem na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy od 6 do 23 roku życia. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 uczęszczają uczniowie z autyzmem posiadający orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność intelektualna i autyzm).

Zajęcia odbywają się w małych 2-4 osobowych zespołach, co daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

W obecnym roku szkolnym  w naszej szkole funkcjonują oddziały dla dzieci z autyzmem:

 • 1 oddział przedszkolny;
 • 6 oddziałów na poziomie szkoły podstawowej;
 • 2 oddziały na poziomie gimnazjum;
 • 1 oddział na poziomie szkoły przysposabiającej.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.228 z 2010r.) każdemu uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Wymiar pomocy dostosowany jest do potrzeb każdego ucznia.

Podczas zajęć realizowane są zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz wskazania opracowane przez Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów. Zalecenia te stanowia podstawę do opracowania Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych dla poszczególnych uczniów.

Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dotyczą następujących sfer: rozwoju poznawczego, komunikacji, samoobsługi, umiejętności społecznych. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka zakres prowadzonych działań obejmuje procesy związane z percepcją, motoryką dużą i małą, koordynacją wzrokowo – ruchową, czynnościami poznawczymi, komunikacją – mową czynną, zachowaniami społecznymi oraz samoobsługą.

Nasi uczniowie korzystają z zajęć wspomagających m.in.:

 • zajęć logopedycznych,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • z psychologiem,
 • terapii metodą Tomatisa,
 • ruchowych metoda V.Sherbourne,
 • uczestniczą w zajęciach polisensomotorycznych,
 • alternatywnych metodach komunikacji,
 • dogoterapii,
 • hipoterapii.