Realizowane programy:

Dzieci realizują treści zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody.  Korzystają z kart pracy z cyklu „Zanim zostaniesz pierwszakiem” A. Łady – Grodzickiej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Podczas zajęć edukacyjno-terapeutycznych uwzględnione są zalecenia zawarte w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych.

W roku szkolnym 2014/2015 dzieci objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formie:

 • Zajęcia korygujące wady mowy – 1 godzina w tygodniu
 • Zajęcia korekcyjne wad postawy-1 godzina w tygodniu
 • Terapia psychologiczno-pedagogiczna- 1 godzina w miesiącu

Dzieci raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach ruchowych z elementami metody Weroniki Sherborne, biorą udział w cyklicznych spotkaniach z cyklu „Pani muzyka zaprasza” .  W I i II semestrze dzieci  uczestniczyły w terapii audio – psycho – lingwistycznej Tomatisa.

W tym roku szkolnym jeden z uczniów uczęszcza na zajęcia rozwijające kompetencje społeczne do integracyjnej klasy „0” Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni.

Ponadto w tym roku szkolnym dzieci uczestniczą w następujących programach:

 • Program edukacji regionalnej „Ja i moje miasto” prowadzone przez D. Chyłę;
 • Program zajęć ruchowych „Podróż przez krainę zabawy” prowadzony przez M. Jurkowską;
 • Program własny „Piękne zwyczaje – savoir – vivre dla najmłodszych” prowadzony przez K. Stencel;
 • Projekt edukacyjny „Badamy, eksperymentujemy i poznajemy świat” prowadzony przez D. Chyłę;
 • Ogólnopolski  program „ Owoce i warzywa w szkole”.

                                Program zajęć ruchowych

– „Podróż przez krainę zabawy ”

Program „Podróż przez krainę zabaw ruchowych” realizowany jest w grupie dzieci
z autyzmem  z Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego.

Program sprzyja wszechstronnemu fizycznemu i psychicznemu rozwojowi uczniów. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw ruchowych, które dobierane są indywidualnie,   w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. Program ma zaspokoić potrzeby ruchu    u małych dzieci w sposób kontrolowany i społecznie akceptowany. Ma również kształcić orientację, zręczność, utrzymanie równowagi itp.

Cele ogólne

 • Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej przez gry i zabawy.
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów.
 • Wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania
  coraz   trudniejszych zadań ruchowych.
 • Budowanie prawidłowych relacji społecznych podczas wspólnych zabaw.
 • Usprawnianie percepcji wzrokowo-ruchowej w czasie zabaw.
 • Stymulowanie procesów komunikacyjnych w różnych sytuacjach życia codziennego.
 • Eliminowanie niepożądanych zachowań i utrwalanie pozytywnych wzorców.
 • Czerpanie radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.
 • Stwarzanie warunków umożliwiających rozwój aktywności własnej.

Opracowała:
mgr Monika Jurkowska

 Program własny „ Piękne zwyczaje czyli savoir – vivre dla najmłodszych”

Program przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  klas 0-III szkoły podstawowej.

Cele główne:

 1. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego.
 2. Wrabianie szacunku dla siebie i innych.
 3. Podnoszenie kultury osobistej uczniów.

Cele szczegółowe:

 1. Kształtowanie wiedzy na temat kulturalnego zachowania się człowieka.
 2. Uwrażliwianie uczniów na sposób odnoszenia się do osób starszych i swoich kolegów i koleżanek.
 3. Kształtowanie nawyku w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi.
 4. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się przy stole.
 5. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się jako gość i gospodarz spotkania.
 6. Przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury.
 7. Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych i środkach komunikacji miejskiej.
 8. Kształtowanie umiejętności kulturalnej rozmowy przez telefon.

Procedury osiągania celów:

Program „Piękne zwyczaje czyli savoir – vivre przeznaczony jest dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a więc dzieci o różnych możliwościach. W celu realizacji założonych celów nauczyciel dostosowuje metody, formy i środki dydaktyczne do możliwości uczniów. Wykorzystywane będą metody aktywizujące uczniów, pogadanki, przygotowywanie plakatów, odgrywanie scenek itp., które będą modyfikowane pod kątem możliwości uczniów. Program ten wykorzystuje również różne środki dydaktyczne: ilustracje, wiersze, zagadki, plakaty.  Podsumowanie każdego spotkania będzie praca plastyczna, wykonany plakat lub wspólne nauczenie się krótkiego wiersza.

Przewidywane osiągnięcia uczniów

 1. Szanuje siebie i innych.
 2. Wyznaje podstawowe wartości: prawdę, życzliwość, uczciwość, dobro, wyrozumiałość.
 3. Zauważa i rozumie potrzeby innych.
 4. Kulturalnie zwraca się do osób starszych i swoich rówieśników.
 5. Używa zwroty grzecznościowe.
 6. Przestrzega zasad zgodnego współdziałania w grupie.
 7. Ma poczucie własnej wartości , wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
 8. Prawidłowo i kulturalnie zachowuje się przy stole, w miejscach publicznych.
 9. Prowadzi kulturalna rozmowę przez telefon.
 10. Potrafi przyjąć gościa i wie jak zachować się jako gość.

Treści kształcenia i wychowania

1. Kulturalne zachowanie w szkole.

2. Magiczne słowa.

3. Przy stole.

4. Idziemy w gości, przyjmujemy gości.

5. Dbamy o higienę.

6. Zachowanie w środkach komunikacji miejskiej.

7. Zachowanie w miejscach publicznych.

8. Rozmowa telefoniczna.

Opracowała mgr Katarzyna Stencel