IMG_3544

Każdego roku naszą szkołę opuszcza grupa absolwentów: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

100 % absolwentów szkoły podstawowej kontynuuje naukę w naszym gimnazjum.

Wszyscy absolwenci gimnazjum kontynuują edukację w zasadniczych szkołach zawodowych lub SPdP nr 2. Największa grupa wybiera Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 8 w Gdyni, na ul. Energetyków, mniejsza grupa w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Wejherowie lub Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 19 w Gdańsku Wrzeszczu. Duża część uczniów pozostaje w naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2.

Po ukończeniu nauki w SPdP nr 2 absolwenci uczestniczą w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej (najliczniejsza grupa WTZ Adapa na ul. Hallera, mniejsza WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu CISZA), Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio w Gdyni, odbywają staże zawodowe, nieliczni podejmują pracę, jeszcze inni pozostają pod opieką rodziców.

Szkoła gromadzi liczne dane statystyczne, sporządza rejestry absolwentów, w miarę możliwości śledzi się ich dalsze losy – sukcesy parazawodowe i życiowe. Prace absolwentów i informacje o ich sukcesach są eksponowane w szkole jako wzór dla młodszych uczniów.

Absolwenci często i chętnie odwiedzają naszą palcówkę, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w wycieczkach, wyjazdach do Zielonej Szkoły, próbach i koncertach zespołu „CzarDasz” oraz w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami” organizowanym przez naszą szkołę.

Organizujemy zjazdy absolwentów, w ramach uroczystości jubileuszowych, takich jak 65 – lecie Szkoły Podstawowej nr 24 czy 10- lecia SPdP. Uczestnicy zjazdów chętnie dzielili się swoimi sukcesami, z zainteresowaniem i humorem śledzili wspomnieniowy pokaz multimedialny dotyczący pobytu w naszej placówce.